Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie poszukiwania, dokumentowania i uzyskiwania koncesji dla złóż surowców mineralnych. Nasz zespół posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia nadane przez Ministra Środowiska. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie dokumentowania złóż zapewniamy sprawne prowadzenie prac, zgodnie z procedurą urzędniczą. 

Oferujemy Państwu: 

 • sporządzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych złóż,
 • dozór i kierowanie robotami geologicznymi, 
 • rozpoznawanie złóż otworami badawczymi, 
 • wykonywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia do decyzji środowiskowych oraz raportów oddziaływania na środowisko, 
 • opracowanie projektów zagospodarowania złóż, planów ruchu odkrywkowych zakładów górniczych i wniosków koncesyjnych, 
 • sporządzenie map górniczych oraz operatów ewidencyjnych zasobów złóż, 
 • wycenę informacji geologicznej, 
 • obsługę zakładów górniczych, 
 • opracowanie projektów rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złóż. 

Doradzimy oraz wykonamy projekty i opracowania niezbędna w procesie tworzenia nowego ujęcia lub studni. Kompleksowa usługa w celu poszukiwania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, ich monitoring oraz pozwolenia wodnoprawne. 

Oferujemy Państwu: 

 • projekty robót geologicznych w zakresie hydrogeologii,
 • dokumentacje hydrogeologiczne, 
 • dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne dla projektowanych stacji paliw, wysypisk, cmentarzy, uciążliwych zakładów produkcyjnych itp. 
 • opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne, 
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód,
 • opinie i ekspertyzy z zakresu Prawa Wodnego, 
 • analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych.

Odwierty geologiczne pozwalają nam rozpoznać i określić warunki gruntowo-wodne. Wykonujemy otwory studzienne, geotechniczne, złożowe i piezometry. 

Oferujemy Państwu: 

 • wykonanie nowych studni wierconych, 
 • renowację istniejących studni wierconych, 
 • pogłębienie studni kopanych, 
 • wykonanie otworów piezometrycznych, 
 • pobieranie wody do analizy laboratoryjnej, 
 • nadzory geologiczne w trakcie prac studziennych, 
 • nadzory inwestorskie w trakcie prac geologiczno-studziennych.

Wykonujemy wszelkie opracowania niezbędne w procesie inwestycyjnym – karty informacyjne przedsięwzięć, ekspertyzy i raporty środowiskowe. 

Oferujemy Państwu: 

 • karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
 • raporty oddziaływania na środowisko, 
 • ekspertyzy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego.